OBČNI ZBOR

0


Kulturno športno društvo vabi vse člane na na občni zbor, ki bo v petek, 31.3.2023 ob 19. uri v prvem nadstropju v večnamenskem prsotoru v kulturnem domu. 
Ker je letos volilno leto - voli se predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, člane upravnega odbora, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo prosimo člane društva, da podajo predloge za  nove predstavnike organov društva. Predloge lahko posredujete na e- naslov: ksd.hrusica@gmail.com oz. pred pričetkom občnega zbora.

Predviden je naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Potrditev dnevnega reda
4. Izvolitev organov občnega zbora
5. Poročilo o delu društva za leto 2022
6. Soglasje za služnost na zemljišču KŠD - Elektro Gorenjska
7. Finančno poročilo za leto 2022
8. Poročilo nadzornega odbora
9. Razprava na poročila in sprejem le-teh
10. Volitve organov društva (predsednika, podpredsednika, tajnika, članov upravnega odbora,
nadzornega odbora in disciplinske komisije)
11. Plan za leto 2023
12. Članarina za leto 2023
13. Razno